Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 10 9 9 1 90 %