Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Người có công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người có công 1193 1171 1171 22 98.2 %