Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Nội vụ Thạnh Phú 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 109 107 106 2 98.2 %
Tín ngưỡng, Tôn giáo 4 4 0 0 100 %
Quản lý nhà nước về tổ chức phi chính phủ 2 2 2 0 100 %