Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Tư pháp 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 56 45 32 11 80.4 %