Thống kê theo lĩnh vực của Phòng Thông tin, Báo chí xuất bản

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Xuất Bản, In và Phát hành 26 26 26 0 100 %
Báo chí 10 10 9 0 100 %