Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐTL-BHXH

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Việc làm 138 138 138 0 100 %
An toàn, vệ sinh lao động 22 22 22 0 100 %
Lao động 8 8 8 0 100 %
Lao động ngoài nước 4 4 4 0 100 %
Trẻ em 2 2 2 0 100 %
Chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 1 1 1 0 100 %