Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN & TKQ Sở Lao động

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Người có công 1193 1171 1171 22 98.2 %
Việc làm 138 138 138 0 100 %
An toàn, vệ sinh lao động 22 22 22 0 100 %
Lao động 8 8 8 0 100 %
Lao động ngoài nước 4 4 4 0 100 %
Trẻ em 2 2 2 0 100 %
Giáo dục nghề nghiệp 1 1 1 0 100 %
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 1 1 1 0 100 %
Chính sách đặc thù khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 1 1 1 0 100 %