Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã An Qui

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 132 132 111 0 100 %
Nuôi con nuôi 1 1 1 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 1 1 1 0 100 %