Thống kê theo lĩnh vực của Uỷ ban nhân dân xã Đại Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 121 120 108 1 99.2 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 17 11 11 6 64.7 %