Thống kê theo lĩnh vực của Ủy ban nhân dân xã Quới Điền

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 158 158 155 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 7 7 7 0 100 %