Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 292 292 290 0 100 %
Bảo trợ xã hội 12 12 12 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 2 1 1 1 50 %