Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã An Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 173 172 167 1 99.4 %
Bảo trợ xã hội 13 13 13 0 100 %