Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Bình Khánh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 275 275 274 0 100 %
Chứng thực 238 238 238 0 100 %
Bảo trợ xã hội 7 7 7 0 100 %