Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Đa Phước Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 154 144 106 10 93.5 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 8 8 8 0 100 %
Bảo trợ xã hội 2 2 2 0 100 %
Chứng thực 1 1 1 0 100 %