Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Ngãi Đăng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 111 111 111 0 100 %
Hộ tịch 89 89 89 0 100 %
Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 100 %