Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Phước Hiệp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 120 118 108 2 98.3 %
Bảo trợ xã hội 18 18 18 0 100 %