Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Tân Hội

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 83 83 83 0 100 %
Hộ tịch 83 83 83 0 100 %
Bảo trợ xã hội 18 18 18 0 100 %
Thi đua - Khen thưởng (G09-NV08) 2 2 2 0 100 %