Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thành Thới A

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 148 148 148 0 100 %
Chứng thực 25 25 25 0 100 %
Bảo trợ xã hội 11 11 11 0 100 %