Thống kê theo lĩnh vực của UBND xã Thành Thới B

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 102 102 102 0 100 %
Bảo trợ xã hội 13 13 13 0 100 %