Thống kê theo lĩnh vực của UBND Thị trấn Mỏ Cày

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 131 113 92 18 86.3 %
Chứng thực 90 75 73 15 83.3 %
Bảo trợ xã hội 20 20 20 0 100 %