Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã An Hóa

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 18 16 0 2 88.9 %
Tháng 10 2 2 0 0 100 %