Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Bổ trợ Tư pháp

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 13 13 0 0 100 %
Tháng 10 7 7 0 0 100 %
Tháng 6 2 2 0 0 100 %
Tháng 5 3 2 0 1 66.7 %
Tháng 4 3 3 0 0 100 %
Tháng 3 8 6 0 2 75 %
Tháng 2 4 4 0 0 100 %
Tháng 1 6 5 0 1 83.3 %