Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường 4 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 6 182 182 0 0 100 %
Tháng 1 1 0 0 1 0 %