Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường 5 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 6 20 19 0 1 95 %
Tháng 5 9 9 0 0 100 %
Tháng 4 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 39 39 0 0 100 %
Tháng 2 32 32 0 0 100 %
Tháng 1 41 41 0 0 100 %