Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường 6 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 35 35 0 0 100 %
Tháng 8 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 57 57 0 0 100 %
Tháng 6 137 126 0 11 92 %
Tháng 5 64 63 0 1 98.4 %
Tháng 4 196 196 0 0 100 %
Tháng 3 126 126 0 0 100 %
Tháng 2 50 50 0 0 100 %
Tháng 1 85 85 0 0 100 %