Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường 8 TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 41 41 0 0 100 %
Tháng 10 32 32 0 0 100 %
Tháng 9 41 41 0 0 100 %
Tháng 6 85 85 0 0 100 %
Tháng 5 57 57 0 0 100 %
Tháng 4 48 48 0 0 100 %
Tháng 3 124 124 0 0 100 %