Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Phú Khương TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 73 73 0 0 100 %
Tháng 10 68 68 0 0 100 %
Tháng 9 53 53 0 0 100 %
Tháng 8 13 13 0 0 100 %
Tháng 7 44 44 0 0 100 %
Tháng 6 150 150 0 0 100 %
Tháng 5 131 131 0 0 100 %
Tháng 4 184 184 0 0 100 %
Tháng 3 275 272 0 3 98.9 %
Tháng 2 76 76 0 0 100 %
Tháng 1 97 97 0 0 100 %