Thống kê chi tiết theo tháng UBND Phường Phú Tân TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 97 96 0 1 99 %
Tháng 10 2 2 0 0 100 %
Tháng 9 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 3 3 0 0 100 %
Tháng 6 133 128 0 5 96.2 %
Tháng 5 4 3 0 1 75 %
Tháng 4 13 13 0 0 100 %
Tháng 3 20 19 0 1 95 %
Tháng 2 25 25 0 0 100 %
Tháng 1 45 45 0 0 100 %