Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Bình Phú TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 85 85 0 0 100 %
Tháng 10 114 114 0 0 100 %
Tháng 9 71 71 0 0 100 %
Tháng 8 10 10 0 0 100 %
Tháng 7 36 36 0 0 100 %
Tháng 6 123 123 0 0 100 %
Tháng 5 167 167 0 0 100 %
Tháng 4 502 502 0 0 100 %
Tháng 3 198 198 0 0 100 %
Tháng 2 65 65 0 0 100 %
Tháng 1 107 107 0 0 100 %