Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phú Hưng TPBT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 12 12 0 0 100 %
Tháng 9 2 2 0 0 100 %
Tháng 7 18 18 0 0 100 %
Tháng 6 102 102 0 0 100 %
Tháng 5 22 22 0 0 100 %
Tháng 4 75 75 0 0 100 %
Tháng 3 55 55 0 0 100 %
Tháng 2 31 31 0 0 100 %
Tháng 1 45 45 0 0 100 %