Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Hữu Định

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 7 237 237 0 0 100 %
Tháng 6 382 382 0 0 100 %
Tháng 5 299 299 0 0 100 %
Tháng 4 152 152 0 0 100 %
Tháng 3 152 152 0 0 100 %
Tháng 2 127 102 0 25 80.3 %