Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh tế Ha tầng huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 1 1 0 0 100 %