Thống kê chi tiết theo tháng Lãnh đạo Sở Y Tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 16 16 0 0 100 %
Tháng 11 101 100 0 1 99 %
Tháng 10 77 77 0 0 100 %
Tháng 9 12 12 0 0 100 %
Tháng 8 22 22 0 0 100 %
Tháng 7 102 102 0 0 100 %
Tháng 6 99 97 0 2 98 %
Tháng 5 108 108 0 0 100 %
Tháng 4 106 106 0 0 100 %
Tháng 3 94 93 0 1 98.9 %
Tháng 2 125 115 0 10 92 %
Tháng 1 65 63 0 2 96.9 %