Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 20 15 0 5 75 %
Tháng 11 79 66 0 13 83.5 %
Tháng 10 36 30 0 6 83.3 %
Tháng 9 11 5 0 6 45.5 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 58 57 0 1 98.3 %
Tháng 6 329 320 0 9 97.3 %
Tháng 5 295 287 0 8 97.3 %
Tháng 4 260 256 0 4 98.5 %
Tháng 3 157 153 0 4 97.5 %
Tháng 2 53 51 0 2 96.2 %
Tháng 1 96 88 0 8 91.7 %