Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Chợ Lách

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 121 121 0 0 100 %
Tháng 11 64 64 0 0 100 %
Tháng 10 43 43 0 0 100 %
Tháng 9 8 8 0 0 100 %
Tháng 7 26 26 0 0 100 %
Tháng 6 67 67 0 0 100 %
Tháng 5 111 111 0 0 100 %
Tháng 4 27 27 0 0 100 %
Tháng 3 61 60 0 1 98.4 %
Tháng 2 41 40 0 1 97.6 %
Tháng 1 35 35 0 0 100 %