Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 9 13 13 0 0 100 %
Tháng 8 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 11 2 0 9 18.2 %
Tháng 6 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 12 11 0 1 91.7 %