Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Mỏ Cày Nam

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 31 26 0 5 83.9 %
Tháng 10 19 19 0 0 100 %
Tháng 9 4 4 0 0 100 %
Tháng 8 29 29 0 0 100 %
Tháng 7 36 29 0 7 80.6 %
Tháng 6 72 67 0 5 93.1 %
Tháng 5 90 83 0 7 92.2 %
Tháng 4 89 89 0 0 100 %
Tháng 3 70 67 0 3 95.7 %
Tháng 2 39 37 0 2 94.9 %
Tháng 1 74 69 0 5 93.2 %