Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ UBND TP Bến Tre

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 39 37 0 2 94.9 %
Tháng 10 51 51 0 0 100 %
Tháng 9 95 95 0 0 100 %
Tháng 8 10 10 0 0 100 %
Tháng 7 103 95 0 8 92.2 %
Tháng 6 96 93 0 3 96.9 %
Tháng 5 293 293 0 0 100 %
Tháng 4 7 7 0 0 100 %
Tháng 3 197 197 0 0 100 %
Tháng 2 169 169 0 0 100 %
Tháng 1 10 10 0 0 100 %