Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND Huyện Thạnh Phú 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 186 111 0 75 59.7 %
Tháng 10 102 33 0 69 32.4 %
Tháng 9 28 10 0 18 35.7 %
Tháng 7 134 120 0 14 89.6 %
Tháng 6 290 288 0 2 99.3 %
Tháng 5 242 233 0 9 96.3 %
Tháng 4 356 324 0 32 91 %
Tháng 3 181 156 0 25 86.2 %
Tháng 2 122 103 0 19 84.4 %
Tháng 1 225 208 0 17 92.4 %