Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận Sở tài nguyên và Môi trường

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 84 83 0 1 98.8 %
Tháng 11 328 323 0 5 98.5 %
Tháng 10 319 310 0 9 97.2 %
Tháng 9 111 106 0 5 95.5 %
Tháng 8 24 23 0 1 95.8 %
Tháng 7 125 123 0 2 98.4 %
Tháng 6 139 138 0 1 99.3 %
Tháng 5 66 64 0 2 97 %
Tháng 4 50 49 0 1 98 %
Tháng 3 21 21 0 0 100 %
Tháng 2 27 27 0 0 100 %
Tháng 1 36 35 0 1 97.2 %