Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở TTTT

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 5 5 0 0 100 %
Tháng 11 15 15 0 0 100 %
Tháng 10 5 5 0 0 100 %
Tháng 9 4 4 0 0 100 %
Tháng 8 4 4 0 0 100 %
Tháng 7 4 4 0 0 100 %
Tháng 6 11 10 1 0 100 %
Tháng 5 1 1 0 0 100 %
Tháng 4 8 8 0 0 100 %
Tháng 3 13 13 0 0 100 %
Tháng 2 9 9 0 0 100 %
Tháng 1 20 20 0 0 100 %