Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 69 69 0 0 100 %
Tháng 10 31 31 0 0 100 %
Tháng 9 10 10 0 0 100 %
Tháng 8 5 5 0 0 100 %
Tháng 7 40 40 0 0 100 %
Tháng 6 42 42 0 0 100 %
Tháng 5 66 66 0 0 100 %
Tháng 4 99 99 0 0 100 %
Tháng 3 29 29 0 0 100 %
Tháng 2 24 24 0 0 100 %
Tháng 1 122 122 0 0 100 %