Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ Sở Y tế

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 16 16 0 0 100 %
Tháng 11 98 97 0 1 99 %
Tháng 10 73 73 0 0 100 %
Tháng 9 12 12 0 0 100 %
Tháng 8 15 15 0 0 100 %
Tháng 7 102 102 0 0 100 %
Tháng 6 94 92 0 2 97.9 %
Tháng 5 99 99 0 0 100 %
Tháng 4 98 98 0 0 100 %
Tháng 3 94 93 0 1 98.9 %
Tháng 2 118 108 0 10 91.5 %
Tháng 1 65 63 0 2 96.9 %