Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN và TKQ UBND Huyện Bình Đại

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 114 72 0 42 63.2 %
Tháng 10 109 86 0 23 78.9 %
Tháng 9 103 79 0 24 76.7 %
Tháng 7 65 50 0 15 76.9 %
Tháng 6 153 142 0 11 92.8 %
Tháng 5 208 164 0 44 78.8 %
Tháng 4 145 128 0 17 88.3 %
Tháng 3 70 45 0 25 64.3 %
Tháng 2 46 43 0 3 93.5 %
Tháng 1 73 73 0 0 100 %