Thống kê chi tiết theo tháng Bộ phận TN&TKQ UBND huyện Giồng Trôm

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 136 11 0 125 8.1 %
Tháng 10 10 10 0 0 100 %
Tháng 9 5 5 0 0 100 %
Tháng 7 4 4 0 0 100 %
Tháng 6 3 3 0 0 100 %
Tháng 5 2 2 0 0 100 %
Tháng 4 31 28 0 3 90.3 %
Tháng 3 26 23 0 3 88.5 %
Tháng 2 17 16 0 1 94.1 %
Tháng 1 26 19 0 7 73.1 %