Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phú Đức

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 2 2 0 0 100 %
Tháng 11 37 37 0 0 100 %
Tháng 10 29 29 0 0 100 %
Tháng 9 15 15 0 0 100 %
Tháng 8 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 35 26 0 9 74.3 %
Tháng 6 92 92 0 0 100 %
Tháng 5 59 59 0 0 100 %
Tháng 4 1 1 0 0 100 %
Tháng 3 80 80 0 0 100 %
Tháng 2 3 3 0 0 100 %
Tháng 1 24 24 0 0 100 %