Thống kê chi tiết theo tháng UBND xã Phước Thạnh

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 10 10 0 0 100 %
Tháng 11 61 61 0 0 100 %
Tháng 10 49 49 0 0 100 %
Tháng 9 26 26 0 0 100 %
Tháng 7 19 19 0 0 100 %
Tháng 6 47 47 0 0 100 %
Tháng 5 191 191 0 0 100 %
Tháng 4 193 193 0 0 100 %
Tháng 3 60 60 0 0 100 %
Tháng 2 27 27 0 0 100 %
Tháng 1 25 25 0 0 100 %