Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ba Tri

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 12 1 1 0 0 100 %
Tháng 11 8 7 0 1 87.5 %
Tháng 10 1 1 0 0 100 %
Tháng 9 2 2 0 0 100 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 3 3 0 0 100 %
Tháng 6 9 9 0 0 100 %
Tháng 5 17 14 0 3 82.4 %
Tháng 4 13 13 0 0 100 %
Tháng 3 2 2 0 0 100 %
Tháng 2 4 2 0 2 50 %
Tháng 1 5 3 0 2 60 %