Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng Sở Xây dựng

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 52 52 0 0 100 %
Tháng 10 6 6 0 0 100 %
Tháng 8 1 1 0 0 100 %
Tháng 7 7 7 0 0 100 %
Tháng 6 16 16 0 0 100 %
Tháng 5 37 37 0 0 100 %
Tháng 4 68 68 0 0 100 %
Tháng 3 7 7 0 0 100 %
Tháng 2 7 7 0 0 100 %
Tháng 1 99 99 0 0 100 %