Thống kê chi tiết theo tháng Phòng Lao động Thương binh và xã hội 2020

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ trước hạn Hồ sơ đúng hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng trước hạn
Tháng 11 46 41 0 5 89.1 %
Tháng 10 30 22 0 8 73.3 %
Tháng 9 26 6 0 20 23.1 %
Tháng 8 1 0 0 1 0 %
Tháng 7 19 12 0 7 63.2 %
Tháng 6 81 79 0 2 97.5 %
Tháng 5 68 58 0 10 85.3 %
Tháng 4 71 56 0 15 78.9 %
Tháng 3 108 85 0 23 78.7 %
Tháng 2 82 63 0 19 76.8 %
Tháng 1 117 98 0 19 83.8 %